Общи условия

1. Дефиниции

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД е търговско дружество с ЕИК: 205768365, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. Пере Тошев 12, МОЛ: Тодорка Василева Бучинска, e-mail: contact@novepublishing.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него сайт www.novepublishing.bg.

1.3. www.novepublishing.bg е уебсайт, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за информиране за предоставяните от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД услуги в областта на книгоиздаването, разглеждане на нови книги и предстоящи издания, издавани от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД, както и предстоящи и минали събития, организирани от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД.

1.4. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта www.novepublishing.bg услуги и ресурси.

1.9. „Уебсайт” (за кратко „сайт“)е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.10. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключване на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.11. „Търговски съобщения” са рекламни и/или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

2. Предмет на договора

2.1. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД, чрез Уебсайта www.novepublishing.bg предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

3. Приложно поле. Съгласие с Общите условия

3.1. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.novepublishing.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.novepublishing.bg. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта www.novepublishing.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www.novepublishing.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.novepublishing.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

4. Промени в Общите условия

4.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

4.2. При извършване на промени в Общите условия, „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта www.novepublishing.bg. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и без предизвестие.

5. Права и задължения на потребителя

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД на адрес www.novepublishing.bg услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.novepublishing.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД услуги да не въвежда, разполага на сървър на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. с порнографско или открито сексуално съдържание;

д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

е. отправящи обида към дадена религия, религиозна принадлежност или съдържащи религиозна агитация;

ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

м. съдържащи информация за чужди пароли и/или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

5.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание (“pop-up”, “blind link” и други подобни).

5.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от www.novepublishing.bg услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта www.novepublishing.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

6. Интелектуална собственост

6.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД, на автори, избрали да публикуват книгите си с „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите.

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му на сайта www.novepublishing.bg материали.

7. Отговорност. Ограничаване на отговорността

7.1. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.

7.2. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при абонирането за информационния ни бюлетин. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

7.3. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД; проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД.

7.4. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

7.5. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта www.novepublishing.bg.

7.6. Страните приемат, че „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

7.7. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.novepublishing.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

7.8. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД, независимо дали е дало или не съгласие за това.

7.9. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност и не дължи каквито и да било обезщетения за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие на зловредни действия от трети лица/страни, които се опитват да имперсонализират „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД в комуникация с ПОТРЕБИТЕЛЯ или чрез публикуване на неоторизирано от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД съдържание на сайта www.novepublishing.bg или в Интернет пространството.

8. Права на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД в случай на неизпълнение на задължения на потребител

8.1. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта www.novepublishing.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

8.2. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта www.novepublishing.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

8.3. В горните случаи „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

9. Обезщетения

9.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения, съдебни и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

9.2. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД и на трети лица при ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия.

10. Защита на личните данни

10.1. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, населено място, електронна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта www.novepublishing.bg.

10.2. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената от тях информация и данни, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и действащата нормативна уредба и в съответствие с Политиката ни за поверителност, неразделна част от настоящите Общи условия.

10.3. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

10.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно предоставя лични данни при използване на формата за контакти и/или при абонирането за информационния бюлетин на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД. С използването на сайта www.novepublishing.bg ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия и в допълнение се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

10.5. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД събира и използва информацията по т. 10.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, като с абонирането за информационния ни бюлетин, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава електронни писма за нови книги, предстоящи издания и събития, изпращани от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД.

10.6. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия;

б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД;

в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД за дейности по администриране на сайта www.novepublishing.bg и ползването на Услугите;

д/ други посочени в действащото законодателство на Република България случаи.

11. Прекратяване и разваляне на договора

11.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.novepublishing.bg;

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в/ други предвидени в закона случаи.

12. Други условия

12.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща и/или директно изпращане на съобщение до „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД чрез формата за контакти, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

12.2. С приемане на настоящите Общи условия страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3/IMAP сървърите на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в неговата посочена за контакт електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД, дори ако не е било получено.

12.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора по отношение на останалите му клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

12.4. Уебсайтът www.novepublishing.bg се поддържа от „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД посредством услуга за хостинг, предвидена за използване на сайта www.novepublishing.bg на територията на Република България. „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта www.novepublishing.bg извън територията на Република България.

12.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

12.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

Настоящите Общи условия са приети с решение на „НОВЕ Пъблишинг“ ЕООД от 22.12.2019 г. и влизат в сила от датата на приемането им.